szakmaiság

 

Szakmaiság

A Rajk László Szakkollégium nevelési programja jóval túlmutat az egyetemi oktatás lehetőségein és változatos módokon járul hozzá a tehetségek kibontakozásához. Az itt végzett szakmai munka gerincét az évente több, mint negyven megszervezett kurzus adja, de a kurzusmunka mellett, az inspiráló közeg is rengeteg fejlődési lehetőséget rejt magában. A tudás iránti vágy táplálása, a kiválóságra való törekvés segítése és elismerése meghatározóak a kollégium mindennapjaiban: a közösen meghallgatott előadások; a szóban és írásban lefolytatott viták, beszélgetések; egymás érdeklődésének, ötleteinek, véleményének megismerése; megoldandó problémák és kihívások keresése; a közös versenyek és a szoros együttműködés olyan légkört teremtenek, ami ösztönzi és támogatja a szakmai fejlődést. A sokszínű közösség tagjai változatos szakmai pályákat futnak be, ezzel sokféle példát nyújtanak a fiatalabb kollégisták számára szakmai fókuszuk megtalálásához. A kollégiumban folyó szakmai munka átfogó képet ad az üzleti- és a társadalomtudományok területeiről és segíti az ezekben való elmélyülést. A közösségben megalapozott tudás és szilárd szakmai értékek egy életre szólnak, tagjaink a kollégium falain kívül és a kollégista éveiket követően is a társadalom problémáira érzékeny, felelős döntéshozóként folytatják a pályájukat.
Alapvető értékünk az igényes felkészültségre alapozott, önálló, kritikai gondolkodás. Ennek gyakorlására kiváló terepet adnak a heti rendszerességgel megtartott, kis létszámú, intenzív és nem utolsó sorban interaktív, fél-egyéves kurzusok. A kurzusokat – akárcsak a különböző előadásokat, konferenciákat és blokkszemináriumokat – a kollégisták maguknak szervezik, azokat saját érdeklődésükhöz és igényeikhez igazítva. A rendszeres felkészülés a megszokott egyetemi órákhoz képest ugyan több, de tartalmasabb munkát igényel: nem csak az egyetemi tantervből hiányzó tankönyvekből, de eredeti tudományos forrásokból is merítve, szűk körben vitatjuk meg az olvasottakat, ezáltal több figyelmet és lehetőséget kapnak a kurzustagok gondolatai. Itt nem csupán egymással, de egymástól is tanulunk, ráadásul olyan oktatók útmutatásával, akik nem csak tanári és tudományos tapasztalataikkal, de gyakorlati szakértelmükkel és érdemeikkel is példaként szolgálhatnak. Nem ritka, hogy maguk is a Rajkban alapozták meg későbbi pályafutásukat, hiszen az alumnin keresztül mára a szakmai kiválóságok rendkívül szerteágazó hálózatához fér hozzá a kollégium.

A Rajk állandó tanárai:

A kurzuskínálat az igényeknek megfelelően évről-évre változik, de vannak kipróbált, nagy múltú kurzusok, melyek rendszeresen meghirdetésre kerülnek. Ezek gyakran a kollégiumhoz különösen közel álló, nagy hatású tanárokhoz fűződnek. A legmeghatározóbb oktatók munkáját a kollégisták az állandó tanári címmel ismerik el, ezzel bevonva őket a szakmai rendszer átfogó kérdéseinek megvitatásába és szorosabbra fűzve a tanárok és diákok közti emberi kapcsolatot. A megválasztás feltétele, hogy a jelölt korábban legalább hat féléven keresztül kurzust tartson a kollégiumban.

 • Gedeon Péter, Kertesi Gábor (2002)
 • Bodnár Viktória (2003)
 • Major Klára (2004)
 • Bölöni Eszter (2006)
 • Kézdi Gábor (2007)
 • Pete Péter (2008)
 • Lánczi András (2009)
 • Muraközy Balázs (2010)
 • Dobák Miklós (2011)
 • Szepesi Balázs (2012)

Tanáraink mellett a tanév során számos más szakmai vendéget is fogadunk a kollégiumban, akik egy adott terület szaktekintélyeként aktuális kérdésekről tartanak akár nyílt akár zártkörű előadásokat. Ezek a kurzusrendszeren kívül megszervezett előadások szintén alulról szerveződnek, a kollégium támogatásával mindenkinek lehetősége nyílik szakmai programokat szervezni az őt érdeklő témában. Az utóbbi évek fejleménye, hogy az igényekhez igazodva teret nyert az előadás és a kurzus közt elhelyezhető blokkszemináriumi forma. Ennek keretében – a kurzusokhoz hasonló előzetes felkészülést követően – több napra vendégül látunk olyan külföldi szaktekintélyeket, akik fél éven keresztül heti rendszerességgel nem tudnának tanárként velünk dolgozni, az együtt töltött napok és az elmélyült, közös munka során azonban nagy hatást gyakorolnak a szeminárium tagjaira.

A kollégiumban végzett szakmai munka – ahogyan a szakkollégium egésze – az öntevékenységre épül, de elvárjuk tagjainktól, hogy éljenek a Rajk nyújtotta lehetőségekkel. Félévente kötelező legalább egy kurzust teljesíteni, illetve ezen felül legalább egy elfogadott Tudományos Diákköri dolgozat megírása szükséges ahhoz, hogy tanulmányai befejezésével az adott kollégista megkapja kollégiumi végzős plakettjét és ezzel együtt a Rajk diplomáját. A gyakorlatban persze a minimumok helyett általában az ambíció érvényesül és az a döntés jelent inkább problémát, hogy melyik kurzus szorul a harmadik-negyedik helyre és melyik TDK megírására nem jut már idő az adott félévben. Az önálló szakmai munka megbecsülésének és támogatásának köszönhetően évről-évre számos előkelő helyezéssel büszkélkedhetünk a Tudományos Diákköri Konferencián. A TDK-k többsége egy korábbi kurzusra leadott – a kurzustársak és az oktatók visszajelzéseivel tökéletesített – beszámoló dolgozat továbbírásával születnek meg.

Heller Farkas-díj

A TDK szereplésekből, versenyeredményekből, oktatói tevékenységből, illetve tudományos publikációkból felépülő, kiemelkedő szakmai teljesítményeket felmutató tagjait a Heller Farkas díjjal jutalmazza a kollégium. A Heller-díj a Rajkos pályafutás legnagyobb szakmai elismerése. Korábbi díjasaink mára a tudományos és az üzleti élet nem csak hazai, de nemzetközi viszonylatban is meghatározó szereplői.

Eddigi díjazottak:

 • Rátfai Attila (1992) – CEU Department of Economics
 • Eső Péter (1993) – Oxford University Department of Economics
 • Ábrahám Árpád (1994) – European University Institute
 • Radnai Márton (1995) – Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Rt.
 • Kónya István (1996) – MTA KRTK – KTI
 • Takács Károly (1997) – BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet
 • Pandurics Anett (1998) – Magyar Posta Biztosító Zrt.
 • Koren Miklós (1999) – CEU Department of Economics
 • Karádi Péter (2001) – Európai Központi Bank
 • Kauzli Kata (2002) – Spicy Analytics Kft
 • Kiss Norbert Tamás (2003) – BCE Vezetéstudományi Intézet
 • Kiss András (2004) – University of Amsterdam
 • Baur Edina (2005) – Google
 • Horváth Hedvig (2006) – UC Berkeley
 • Nagy Piroska (2007)
 • Baur Eszter (2009) – McKinsey & Co.
 • Szűcs Ferenc (2010) – UC Berkeley
 • Simonovits Gábor (2011) – egyéni vállalkozó
 • Ábrahám Zsolt (2012) – IFUA Horváth & Partners Kft.
 • Motyovszki Gergő (2013) – European University Institute
 • Hoffmann Janka (2015) – McKinsey & Co.
Rajk Working Papers

A Rajk László Szakkollégium kiemelt célja, hogy szakmailag magasan kvalifikált, társadalmi kérdésekben megalapozottan véleményt formáló társadalomtudósokat, közgazdászokat és üzleti szakembereket képezzen. Az intézmény az egyetemi oktatást kiegészítő, széleskörű szakmai rendszere lehetőséget biztosít az elmélyült és színvonalas szakmai munkára és a kollégisták szakmai fókuszának szélesítésére.

A Rajk Working Papers célja, hogy bemutassa a Kollégiumban folyó szakmai munkát. A kiadvány egyfajta körképet kíván nyújtani azokról a területekről, amelyek az aktuális tagságot foglalkoztatják. Egyrészt e körképtől a szerkesztők a kollégisták egymás szakmai érdeklődésének mélyebb megismerését remélik; másrészt a kiadvány egy betekintést is nyújt a Rajk szakmaiságába, demonstrálva ezzel nyitottságát, valamint a társadalomtudományi közéletben való aktív szerepvállalásának lehetőségeit. A Working Papers-t alkotó szakmai összefoglalók alapját a jelenlegi szakkollégisták adott félévi szakmai munkája, vagyis a kurzusokra írt beszámoló dolgozataik, a Tudományos Diákköri Konferenciára készített munkáik, illetve egyéb tanulmányok adják.

A Rajk Working Papers olvasásához kattints ide!

Nemzeti Tehetség Program

A kollégium 2017/2018 tanévében a Nemzeti Tehetség Programnak támogatásával az alábbi kurzusokat / eseményeket valósította meg:

Kurzus címe: Társadalomelméletek a modernitásban / Kurzusvezető: Dr. Gedeon Péter

A kurzus célja az volt, hogy a hallgatókat megismertesse azokkal a változásokkal, amelyeken a társadalom átesett a modernitás hatására. A kurzuson minden alkalommal társadalmi változásokat elemző szerzők könyvfejezeteit, cikkeit és egyéb munkáikat dolgozták fel és vizsgálták meg kritikailag a hallgatók. A kurzus első 3 alkalmán Marx szövegeket olvastak a hallgatók, ezáltal megalapozva a kritikai gondolkodást. Ezután az európai (Weber, Durkheim) és az amerikai (Parsons) szociológiai elméletek következtek mind liberális, mind kritikai oldalról. A hallgatók megismerkedtek a társadalomelméletek szociálkonstruktivista és rendszerelméleti megközelítéseivel is. A kurzus során a hallgatók szövegeket dolgoztak fel. Minden egyes hallgató elolvasta az adott heti olvasmányt (50-100 oldal). A kurzus ezután a kurzusvezető által irányított beszélgetésekből, vitákból állt. A kurzus végén a kurzustagok egy általuk választott, modernitáshoz kapcsolódó témában írt 15.000 karakteres esszé formájában számoltak be. Ezeket a kollégium többi tagja számára nyílt formában előadták és egymás között értékelték.

társadalomelmeletek a modernitásról

Kurzus címe: Politikai Filozófia / Kurzusvezető: Mráz Attila

Politikai Filozófia
A kurzus célja a modern társadalmak gazdasági, jogi és politikai intézményeinek morális kiértékeléséhez elengedhetetlen kortárs analitikus politikai eszköztár megismertetése a hallgatókkal. Az olvasottak alapján minden órára a kurzustartó által összeállított kérdéssort kellett megválaszolniuk a hallgatóknak, emellett feltehették saját kérdéseiket is az olvasottak kapcsán. Kezdetben a kurzuson alapfogalmakról és módszerekről – például az érvelés módszertanáról – tanultak a kollégisták. A rövid bevezető után három részre oszlott a tematika. Először különböző elméletekkel ismerkedhettek meg az államok létrejöttének és létének igazolásáról, céljairól, korlátairól. A következő részekben az elosztási igazságosság különféle elméleteivel, majd az egyén és politikai közösség témakörével foglalkoztak. Volt szó a konzervativizmusról és liberalizmusról, egy kurzus során a feminizmus kérdéskörét járták körbe a hallgatók, majd a vallásosság, világnézeti semlegesség és liberalizmus is részét képezte kurzus témaköreinek. A kurzus zárásaként a kollégisták egy általuk választott, a kurzus tematikájához kapcsolódó témában prezentálták kutatási kérdésüket és érvelésüket a kurzuson tanult formában építették fel
.

Kurzus címe: Ökonometria / Kurzusvezető: Muraközy Balázs

A kurzus kilépett a legkisebb négyzetek regressziós módszere állította keretek közül és olyan becslési eljárásokat vizsgált meg a keresztmetszeti eszköztárból, mint a nem lineáris becslések (logit, probit), vagy a mintavétel során történő torzítást (censoring, truncation, topcoding) csökkentő becslések. A kurzushallgatók betekintést nyerhettek a programértékelés alapjaiba, az instrumentális változók működésébe és a 2sls eljárás lépéseibe. A félév derekán a keresztmetszeti elemzése kután a panelökonometria módszereivel foglalkoztak, mint például a differences in differences identifikációs stratégia, majd az utolsó szakaszban az idősoros elemzés tesztjeit és szemléletét sajátították el a kurzustagok. A félév zárásaként a kurzustagok egyénileg vagy csoportosan egy legalább 15 000 karakter hosszú beszámoló formájában vizsgáltak egy általuk választott kérdést a kurzuson elsajátított módszerek segítségével, amely főbb eredményeit szóban prezentáltak.
Ökonometria

Kurzus címe: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe (angolul: Introduction to International Relations Theory)/ Kurzusvezetők: Polyák Pálma, Dzunic Anna, Tompa Mátyás

Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe
A kurzus célja volt, hogy a kollégium fiatal hallgatói számára bemutassa a legfontosabb elméleti kereteit és kutatott tudományos területeit a nemzetközi kapcsolatok elemzésével foglalkozó tudományágnak. A félév legfontosabb témakörei a legismertebb és jelenleg is legmeghatározóbb nemzetközi kapcsolatok elemzéséhez szükséges elméleti keretek, ezek különböző módokon történő elemzése, elsajátítása. A hallgatók egyéni munkával készültek fel a kurzusra a megadott irodalom és különböző cikkek segítségével. Elvárás volt a rendszeres, minden héten elkészítendő rövid esszé, amely hozzájárult az egyéni felkészüléshez. Ezt az aktív órai részvétel követte. Ezáltal a kurzustagok írásban és szóban egyaránt használták és alkalmazták a megszerzett tudásukat. Minden kurzusalkalomra két főből álló csapat készült prezentációval különböző témákból. Mindemellett a kurzus felénél a hallgatók aktív részvételre voltak bátorítva egy Oxfordi vitában való részvételen keresztül. A kurzus teljesítése egy félév végi beszámolóhoz köthető saját, választott témában, ami prezentáció formájában előadásra is került. A kurzus befejezésével a hallgatók az elsajátított módszerek és elemzési technikák által képesek analizálni a nemzetközi kapcsolatok és viszonyok rendszerét.

Téli Szakmai Konferencia

Az idei évben is sor került a Téli Szakmai Konferenciánkra Balatonmáriafürdőn. A négy napos rendezvény során a volt és jelenlegi szakkollégisták, valamint az érdeklődő első éves corvinusos és elteconos hallgatók nap közben workshopokon, előadásokon vehettek részt, melyet este közös kikapcsolódás követett. A szakmai és közéleti ismereteink elmélyítése mellett a program remek lehetőséget nyújtott a vizsgaidőszak fáradalmainak kipihenésére is.
Téli Szakmai Konferencia

Az elkészült anyagok ide kattintva megtekinthetőek/letölthetőek.

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg továbbá a szakkollégium egyik rangos szakmai díjához, a Herbert Simon-díjhoz kapcsolódó kiadvány elkészülte is.

Az alábbiakban erről olvashatnak beszámolót:

Kiadványok 2018-ban

Az idei évben a pályázatnak köszönhetően a Herbert Simon-díjas kiadvány került a szakkollégium gondozásában kiadásra. Júniusban látogatott el a kollégiumba Sinan Aral, akinek fő kutatási területeit dolgozták fel a kollégisták és vettek részt a díjazott által megtartott mesterkurzuson. A kiadvány az alábbi három fő téma köré épült: a szervezeti struktúra hatása a vállalati teljesítményre; a komplex hálózatok a marketingben; az IT befektetések és a vállalati teljesítmény kapcsolata. Az elkészült cikkösszefoglalók, valamint vállalati interjúk segítségével a kiadvány egy átfogó képet nyújt a professzor munkásságáról.


A tevékenységek az NTP-SZKOLL-17-0013 számú pályázat támogatásával készültek.

unnamed unnamed unnamed (1) emet_logo_szines