szakmaiság

 

Szakmaiság

A Rajk László Szakkollégium nevelési programja jóval túlmutat az egyetemi oktatás lehetőségein és változatos módokon járul hozzá a tehetségek kibontakozásához. Az itt végzett szakmai munka gerincét az évente több, mint negyven megszervezett kurzus adja, de a kurzusmunka mellett, az inspiráló közeg is rengeteg fejlődési lehetőséget rejt magában. A tudás iránti vágy táplálása, a kiválóságra való törekvés segítése és elismerése meghatározóak a kollégium mindennapjaiban: a közösen meghallgatott előadások; a szóban és írásban lefolytatott viták, beszélgetések; egymás érdeklődésének, ötleteinek, véleményének megismerése; megoldandó problémák és kihívások keresése; a közös versenyek és a szoros együttműködés olyan légkört teremtenek, ami ösztönzi és támogatja a szakmai fejlődést. A sokszínű közösség tagjai változatos szakmai pályákat futnak be, ezzel sokféle példát nyújtanak a fiatalabb kollégisták számára szakmai fókuszuk megtalálásához. A kollégiumban folyó szakmai munka átfogó képet ad az üzleti- és a társadalomtudományok területeiről és segíti az ezekben való elmélyülést. A közösségben megalapozott tudás és szilárd szakmai értékek egy életre szólnak, tagjaink a kollégium falain kívül és a kollégista éveiket követően is a társadalom problémáira érzékeny, felelős döntéshozóként folytatják a pályájukat.
Alapvető értékünk az igényes felkészültségre alapozott, önálló, kritikai gondolkodás. Ennek gyakorlására kiváló terepet adnak a heti rendszerességgel megtartott, kis létszámú, intenzív és nem utolsó sorban interaktív, fél-egyéves kurzusok. A kurzusokat – akárcsak a különböző előadásokat, konferenciákat és blokkszemináriumokat – a kollégisták maguknak szervezik, azokat saját érdeklődésükhöz és igényeikhez igazítva. A rendszeres felkészülés a megszokott egyetemi órákhoz képest ugyan több, de tartalmasabb munkát igényel: nem csak az egyetemi tantervből hiányzó tankönyvekből, de eredeti tudományos forrásokból is merítve, szűk körben vitatjuk meg az olvasottakat, ezáltal több figyelmet és lehetőséget kapnak a kurzustagok gondolatai. Itt nem csupán egymással, de egymástól is tanulunk, ráadásul olyan oktatók útmutatásával, akik nem csak tanári és tudományos tapasztalataikkal, de gyakorlati szakértelmükkel és érdemeikkel is példaként szolgálhatnak. Nem ritka, hogy maguk is a Rajkban alapozták meg későbbi pályafutásukat, hiszen az alumnin keresztül mára a szakmai kiválóságok rendkívül szerteágazó hálózatához fér hozzá a kollégium.

A Rajk állandó tanárai:

A kurzuskínálat az igényeknek megfelelően évről-évre változik, de vannak kipróbált, nagy múltú kurzusok, melyek rendszeresen meghirdetésre kerülnek. Ezek gyakran a kollégiumhoz különösen közel álló, nagy hatású tanárokhoz fűződnek. A legmeghatározóbb oktatók munkáját a kollégisták az állandó tanári címmel ismerik el, ezzel bevonva őket a szakmai rendszer átfogó kérdéseinek megvitatásába és szorosabbra fűzve a tanárok és diákok közti emberi kapcsolatot. A megválasztás feltétele, hogy a jelölt korábban legalább hat féléven keresztül kurzust tartson a kollégiumban.

 • Gedeon Péter, Kertesi Gábor (2002)
 • Bodnár Viktória (2003)
 • Major Klára (2004)
 • Bölöni Eszter (2006)
 • Kézdi Gábor (2007)
 • Pete Péter (2008)
 • Lánczi András (2009)
 • Muraközy Balázs (2010)
 • Dobák Miklós (2011)
 • Szepesi Balázs (2012)

Tanáraink mellett a tanév során számos más szakmai vendéget is fogadunk a kollégiumban, akik egy adott terület szaktekintélyeként aktuális kérdésekről tartanak akár nyílt akár zártkörű előadásokat. Ezek a kurzusrendszeren kívül megszervezett előadások szintén alulról szerveződnek, a kollégium támogatásával mindenkinek lehetősége nyílik szakmai programokat szervezni az őt érdeklő témában. Az utóbbi évek fejleménye, hogy az igényekhez igazodva teret nyert az előadás és a kurzus közt elhelyezhető blokkszemináriumi forma. Ennek keretében – a kurzusokhoz hasonló előzetes felkészülést követően – több napra vendégül látunk olyan külföldi szaktekintélyeket, akik fél éven keresztül heti rendszerességgel nem tudnának tanárként velünk dolgozni, az együtt töltött napok és az elmélyült, közös munka során azonban nagy hatást gyakorolnak a szeminárium tagjaira.

A kollégiumban végzett szakmai munka – ahogyan a szakkollégium egésze – az öntevékenységre épül, de elvárjuk tagjainktól, hogy éljenek a Rajk nyújtotta lehetőségekkel. Félévente kötelező legalább egy kurzust teljesíteni, illetve ezen felül legalább egy elfogadott Tudományos Diákköri dolgozat megírása szükséges ahhoz, hogy tanulmányai befejezésével az adott kollégista megkapja kollégiumi végzős plakettjét és ezzel együtt a Rajk diplomáját. A gyakorlatban persze a minimumok helyett általában az ambíció érvényesül és az a döntés jelent inkább problémát, hogy melyik kurzus szorul a harmadik-negyedik helyre és melyik TDK megírására nem jut már idő az adott félévben. Az önálló szakmai munka megbecsülésének és támogatásának köszönhetően évről-évre számos előkelő helyezéssel büszkélkedhetünk a Tudományos Diákköri Konferencián. A TDK-k többsége egy korábbi kurzusra leadott – a kurzustársak és az oktatók visszajelzéseivel tökéletesített – beszámoló dolgozat továbbírásával születnek meg.

Heller Farkas-díj

A TDK szereplésekből, versenyeredményekből, oktatói tevékenységből, illetve tudományos publikációkból felépülő, kiemelkedő szakmai teljesítményeket felmutató tagjait a Heller Farkas díjjal jutalmazza a kollégium. A Heller-díj a Rajkos pályafutás legnagyobb szakmai elismerése. Korábbi díjasaink mára a tudományos és az üzleti élet nem csak hazai, de nemzetközi viszonylatban is meghatározó szereplői.

Eddigi díjazottak:

 • Rátfai Attila (1992) – CEU Department of Economics
 • Eső Péter (1993) – Oxford University Department of Economics
 • Ábrahám Árpád (1994) – European University Institute
 • Radnai Márton (1995) – Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Rt.
 • Kónya István (1996) – MTA KRTK – KTI
 • Takács Károly (1997) – BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet
 • Pandurics Anett (1998) – Magyar Posta Biztosító Zrt.
 • Koren Miklós (1999) – CEU Department of Economics
 • Karádi Péter (2001) – Európai Központi Bank
 • Kauzli Kata (2002) – Spicy Analytics Kft
 • Kiss Norbert Tamás (2003) – BCE Vezetéstudományi Intézet
 • Kiss András (2004) – University of Amsterdam
 • Baur Edina (2005) – Google
 • Horváth Hedvig (2006) – UC Berkeley
 • Nagy Piroska (2007)
 • Baur Eszter (2009) – McKinsey & Co.
 • Szűcs Ferenc (2010) – UC Berkeley
 • Simonovits Gábor (2011) – egyéni vállalkozó
 • Ábrahám Zsolt (2012) – IFUA Horváth & Partners Kft.
 • Motyovszki Gergő (2013) – European University Institute
 • Hoffmann Janka (2015) – McKinsey & Co.
Rajk Working Papers

A Rajk László Szakkollégium kiemelt célja, hogy szakmailag magasan kvalifikált, társadalmi kérdésekben megalapozottan véleményt formáló társadalomtudósokat, közgazdászokat és üzleti szakembereket képezzen. Az intézmény az egyetemi oktatást kiegészítő, széleskörű szakmai rendszere lehetőséget biztosít az elmélyült és színvonalas szakmai munkára és a kollégisták szakmai fókuszának szélesítésére.

A Rajk Working Papers célja, hogy bemutassa a Kollégiumban folyó szakmai munkát. A kiadvány egyfajta körképet kíván nyújtani azokról a területekről, amelyek az aktuális tagságot foglalkoztatják. Egyrészt e körképtől a szerkesztők a kollégisták egymás szakmai érdeklődésének mélyebb megismerését remélik; másrészt a kiadvány egy betekintést is nyújt a Rajk szakmaiságába, demonstrálva ezzel nyitottságát, valamint a társadalomtudományi közéletben való aktív szerepvállalásának lehetőségeit. A Working Papers-t alkotó szakmai összefoglalók alapját a jelenlegi szakkollégisták adott félévi szakmai munkája, vagyis a kurzusokra írt beszámoló dolgozataik, a Tudományos Diákköri Konferenciára készített munkáik, illetve egyéb tanulmányok adják.

A Rajk Working Papers olvasásához kattints ide!

Nemzeti Tehetség Program

A kollégium 2016/2017 tanévében a Nemzeti Tehetség Programnak támogatásával az alábbi kurzusokat / eseményeket valósította meg:

Kurzus címe: Társadalomelméletek a modernitásról / Kurzusvezető: Dr. Gedeon Péter

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a 19.-20. századi legfontosabb társadalomelméleti irányzatokkal. A kurzus első 3 alkalmán Marx szövegeket olvastak a hallgatók, ezáltal megalapozva a kritikai gondolkodást. Ezután az európai (Weber, Durkheim) és az amerikai (Parsons) szociológiai elméletek következtek mind liberális, mind kritikai oldalról. A hallgatók megismerkedett a társadalomelméletek szociálkonstruktivista és rendszerelméleti megközelítéseivel is. A kurzus során a hallgatók szövegeket dolgoztak fel. Minden egyes hallgató elolvasta az adott heti olvasmányt (50-100 oldal), és a kurzus tagjai közül ketten egy 1-1 oldalas beszélgetésindító írást készítettek, amit a kurzus elején felolvastak. A kurzus ezután a kurzusvezető által irányított beszélgetésekből, vitákból állt. A kurzus végén a hallgatók beszámoló dolgozatot készítettek.

társadalomelmeletek a modernitásról

Kurzus címe: Vezetésfejlesztés / Kurzusvezető: Hann Péter

Vezetésfejlesztés
A kurzus a tapasztalati tanulás módszerére épített. A kurzusalkalmakon a csoport egy része különböző vezetési szituációkat szimulált, míg a másik része megfigyelte a csoport munkáját. Ezután, a kurzustartó facilitálásával, a feladatban résztvevők és az őket megfigyelők közösen dolgozták fel a gyakorlat tapasztalatait és élményeit, majd ettől elvonatkoztatva elméleti következtetésekre jutottak. Ezek a szituációs gyakorlatok a korábban bemutatott témakörökhöz kapcsolódtak. Mivel ez a módszertan az interakciókra épít, ez folyamatos órai aktivitást követelt meg a kurzustagoktól. A félév során összesen öt nagyobb gyakorlat került feldolgozásra, ezeket kisebb gyakorlatokat, esettanulmányok egészítették ki.

Kurzus címe: Aukcióelmélet / Kurzusvezető: Dr. Magyarkuti Gyula

A kurzus első része a módszertani alapozással kezdődött, ami alapvetően a valószínűségszámítási és mértékelméleti alapfogalmak tisztázását jelentettek. Míg valószínűségszámításból a kockázati ráta, a feltételes várható érték és a feltételes eloszlás, illetve sűrűségfüggvény fogalmát kellett megtanulni, addig mértékelméletből a valószínűségszámítási fogalmak kiszámításához, értékeléséhez elengedhetetlen integrálelméleti és függvénytani módszereket vettük át. A kurzuson tanult aukciótípusok: első áras aukció, másodáras aukció, War of Attrition aukció, All Pay aukció és Losers pay aukció.
Tudományfilozófia / Kurzusvezető: Kutrovácz Gábor

Téli Szakmai Konferencia

Az idei évben is sor került a Téli Szakmai Konferenciánkra Ceglédfürdőn. A négy napos rendezvény során a volt és jelenlegi szakkollégisták, valamint az érdeklődő első éves corvinusos és elteconos hallgatók nap közben workshopokon, előadásokon vehettek részt, melyet este közös kikapcsolódás követett. A szakmai és közéleti ismereteink elmélyítése mellett a program remek lehetőséget nyújtott a vizsgaidőszak fáradalmainak kipihenésére is.
Téli Szakmai Konferencia

Az elkészült anyagok ide kattintva megtekinthetőek/letölthetőek.

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg továbbá a szakkollégium egyik rangos szakmai díjához, a Herbert Simon-díjhoz kapcsolódó kiadvány elkészülte is.
Az alábbiakban erről olvashatnak beszámolót:

Kiadványok 2017-ben

Az idei évben a pályázatnak köszönhetően a Herbert Simon-díjas kiadvány került a szakkollégium gondozásában kiadásra. Májusban látogatott el a kollégiumba Jeffrey Pfeffer, akinek hat fő kutatási területét dolgozták fel a kollégisták. Az elkészült cikkösszefoglalók, valamint vállalati interjúk segítségével a kiadvány egy átfogó képet nyújt a professzor munkásságáról. További információk a díjról és Pfeffer munkásságáról: pfeffer.rajk.eu.


A tevékenységek az NTP-SZKOLL-16-0037 számú pályázat támogatásával készültek.

unnamed unnamed unnamed (1) emet_logo_szines